Hội nghị - hội thảo

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 12 tháng (1-10-2019 đến 30-9-2020), các cơ quan THADS 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thi hành 885.839 việc. Trong đó, có điều kiện thi thành án là 708.680 việc, chiếm 80% tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện thi hành án (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 168.284 việc, chiếm 19%. Số việc chuyển kỳ sau là 308.906 việc. Về tiền, tổng số giải quyết là hơn 291.837 tỷ đồng. Trong đó, thụ lý mới là hơn 117.763 tỷ đồng; số tiền năm 2019 chuyển sang là hơn 174.073 tỷ đồng. Tổng số tiền phải thi hành là hơn 261.620 tỷ đồng...
 
 Trong năm 2021, Bộ Tư pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để không ngừng nâng cao công tác THADS, phòng ngừa vi phạm xảy ra. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về THADS và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phát hiện các quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn theo yêu cầu. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả và xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp…
 

Loading