Thông qua định hướng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Theo mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thành phố thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội (KTXH) thiết yếu, phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã quyết nghị; các định hướng tại Chiến lược phát triển KT - XH và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025 của thành phố.
 
 Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền quyết định. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, các quận, huyện, thị xã theo mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025. Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.
 
 Về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các chương trình, dự án, phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng thành phố, chương trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của các cấp, các ngành.
 
 Giai đoạn 2021-2025, thành phố đầu tư trọng tâm vào các ngành, lĩnh vực sau: Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, dân số và gia đình, văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường...
 
 Hiện nay, theo đề xuất của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 482.780 tỷ đồng, bao gồm: Tổng hợp nhu cầu vốn cấp thành phố 350.296 tỷ đồng (trong đó, nhu cầu 17 dự án trước đây đầu tư theo hình thức đối tác công - tư chuyển sang đầu tư công là 25 nghìn tỷ đồng); tổng nhu cầu vốn cấp huyện là 132.484 tỷ đồng.
 
 Tại kỳ họp, 93/93 (đạt 100%) đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết định hướng khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố của TP Hà Nội.

Loading